/* */

PORADNIK

Spółka LiderWood S.C. jako Gwarant przedstawia warunki gwarancji na system desek kompozytowych WPC serii EcoTravers.
Oświadczenie
„Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych. Różnice odcieni kolorystycznych czy wizualnych pomiędzy wyrobami są naturalną cechą kompozytu i nie podlegają reklamacji”
Warunki Gwarancji
1. Udzielamy gwarancji na okres 3 lat na system tarasowy EcoTravers 3D Premium i 2 lata na systemy EcoTravers Standard, EcoTravers 3D w zakresie:
 pęknięć (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego);
 deformacji;
 wypaczeń;
 zachowania właściwości mechanicznych;
zwracając uwagę Nabywcy na fakt, iż wyroby kompozytowe ze względu na znaczną zawartość włókien drewna zachowują się w eksploatacji bardzo podobnie do naturalnych desek drewnianych, przy jednoczesnym zachowaniu znacznie wyższej odporności na działanie czynników zewnętrznych.
Kompozyt podlega naturalnej rozszerzalności i kurczliwości na skutek warunków atmosferycznych, różnica wymiarów nie powinna przekroczyć 1%.
2. Gwarancja udzielona jest tylko i wyłącznie na wady tkwiące w Produktach.
3. Okres gwarancji jest liczony od dnia zakupu towaru na podstawie faktury lub paragonu.
4. Gwarancją jest objęty cały system WPC EcoTravers ( deski, legary, klipsy, zaślepki, listwy )
5. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest zastosowanie się Klienta do instrukcji montażu, użytkowania oraz pielęgnacji Systemu Kompozytowego dostępnej na stronie www.deski-kompozytowe.com.pl , a w szczególności spełniające następujące warunki:
 pozostawienie odpowiednich przestrzeni dylatacyjnych wzdłużnych oraz poprzecznych pomiędzy elementami systemu i obiektami sąsiadującymi, wynikających ze specyfiki konkretnego miejsca użytkowania
 montaż na stabilnym, wypoziomowanym podłożu z zachowaniem zawartych w instrukcji montażu rozstawów punktów podporu
 wykorzystanie do montażu desek wyłącznie akcesoriów montażowych, stanowiących integralną część systemu
6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od stwierdzenia, wykrycia wad produktu.
7. Gwarant w przypadku uwzględnienia reklamacji zobowiązuje się do wymiany i dostarczenia odbiorcy na własny koszt produktów wolnych od wad w ciągu 14 dni.
8. W przypadku gdy wada nie jest możliwa do usunięcia lub jej usunięcie będzie za sobą pociągać nadmierne koszty gwarant może obniżyć cenę produktu. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych zależy od gwaranta. W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego samego produktu Gwarant dostarczy produkt zastępczy spełniający podobne właściwości.
9. Gwarancja nie obejmuje zmiany barw i struktury powierzchni desek kompozytowych występujących z upływem czasu, a wynikających z użytkowania i naturalnego starzenia się produktu oraz zmiany geometrii układu Produktów wynikające z niewłaściwego osadzenia desek lub przygotowania niewłaściwej konstrukcji pod osadzenie desek.
10. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:
– niewłaściwego obchodzenia się z rzeczą
– uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe
– uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie
-nadmiernego przeciążenia , uderzenia lub statycznego obciążenia
-zmian wynikających z normalnego zużycia podczas eksploatacji, np. mechaniczne
porysowania, plamy powstałe podczas działania czynników tłustych, kwasów, ługów,
roztworów żrących, farb, lakierów itp.
-zmiany odcienia koloru i struktury na skutek nierównomiernego naświetlenia.
-uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez elementy wyposażenia, które posiadają cienkie i ostre powierzchnie przylegania do podłogi( np. użycie metalowej łopaty przy odśnieżaniu, wolnostojący metalowy grill ,meble ogrodowe – stopka „mebla” winna mieć powierzchnię przylegania minimum 3,5×3,5cm).
11. Gwarantowi przysługuje prawo oględzin sposobu zamontowania produktu w celu zbadania i ustalenia wystąpienia wad objętych gwarancją
12. Gwarant nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów i strat mających związek z zastosowaniem produktu. (montaż, demontaż, składowanie itp.)

Firma udziela dodatkowej 20-letniej gwarancji ograniczonej na plamoodporność dla serii EcoTravers 3D Premium.
Produkty Premium są odporne na trwałe zaplamienie wynikające z rozlania artykułów żywnościowych i napojów, w tym musztardy, keczupu, sosu „barbecue”, oleju rzepakowego, herbaty, kawy,wina, ponczu owocowego i napojów gazowanych, o ile takie substancje są natychmiast usuwane z Produktów zgodnie z ogólnymi zasadami higieny oraz pisemnymi instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji i czyszczenia Produktów i nie są wcierane w Produkt, a rozlew nie miał styczności z żadnym innym materiałem powodującym reakcję chemiczną. Gwarancja Ograniczona nie obejmuje żadnego zaplamienia lub uszkodzenia Produktów spowodowanego przez materiały cierne, środki o kwasowym i zasadowym pH, pleśń/mączniak, palenie tytoniu, ślady lub plamy spowodowane przez oparzenia ogniowe, popiół papierosowy, rozpuszczalniki, rdzę metaliczną lub inne anormalne sposoby użytkowania podestu tarasowego oraz substancje spoza kategorii żywności i napojów, w tym, lecz nie wyłącznie biocydy, fungicydy, środki odstraszające owady / insektycydy, żywność roślinną, środki bakteriobójcze, olej silnikowy i krem do opalania/filtr do opalania.
Reklamacje dotyczące plamoodporności:
Jeżeli Właściciel składa reklamację dotyczącą plamoodporności w ramach Ograniczonej Gwarancji, Właściciel musi wykonać następujące kroki:
1. Podjąć próbę oczyszczenia zanieczyszczonego miejsca Produktów poprzez zastosowanie
procedur opisanych w pisemnych instrukcjach dotyczących pielęgnacji i czyszczenia natychmiast po poddaniu powierzchni Produktów działaniu żywności lub napojów.
2. Jeżeli po zrealizowaniu kroku (1) opisanego powyżej miejsce zanieczyszczone pozostaje
wyraźnie widoczne, wówczas Właściciel musi zlecić czyszczenie zanieczyszczonego miejsca
Produktów profesjonalnemu czyścicielowi podestów deskowych na koszt Właściciela w
ciągu jednego (1) tygodnia po zetknięciu się powierzchni Produktów z żywnością lub napojem.
3. Jeżeli po zrealizowaniu opisanych powyżej kroków 1 i 2 obszar zanieczyszczony nadal
wygląda niezadowalająco, Właściciel może złożyć reklamację na warunkach niniejszej
Gwarancji Ograniczonej pod warunkiem, że reklamacja taka zostanie złożona w ciągu
trzydziestu (30) dni po zakończeniu profesjonalnego czyszczenia.

Firma udziela rozszerzonej 15-letniej gwarancji na całą serię EcoTravers w zakresie
 gnicia oraz butwienia wynikającego z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii;
 niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej .
Gwarant:
LiderWood S.C.

Prawidłowy montaż gwarantuje długotrwałe użytkowanie oraz jest podstawą warunków udzielanej gwarancji .

Instrukcje montażowe:

Podczas montażu należy przestrzegać poniższych zaleceń oraz kierować się obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami BHP. Montażu należy dokonywać na odpowiednio przygotowanym podłożu w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Firma LiderWood dostarcza kompletny system przeznaczony do montażu, który zawiera następujące elementy:

– Deska kompozytowa o zróżnicowanym przeznaczeniu ( dostępna w różnych rozmiarach, kolorach oraz kilku strukturach powierzchni)

– Legar kompozytowy ( dostępny w różnych rozmiarach)

– klipsy łączące kompozytowe lub stalowe wraz z wkrętami

– listwy wykończeniowe płaskie lub kątowe

– zaślepki deski

Dodatkowo dopuszcza się stosowanie elementów poziomujących oraz kołków montażowych dostępnych w Salonach LiderWood oraz w wyspecjalizowanych sklepach.

Wstęp

Standardowy montaż tarasu na legarach dokonujemy za pomocą klipsów systemowych (łączących), które wymuszają odstęp dylatacyjny
między deskami( klipsy nie są elementami dylatacyjnymi !). Boczne strony tarasu można zamaskować za pomocą listew osłonowych lub zaślepek do desek. Odstęp desek od stałych elementów i konstrukcji powinien wynosić minimum 10-15 mm w zależności od rodzaju i długości desek . Prawidłowy montaż tarasu musi zapewnić swobodny spływ wody z powierzchni, a więc musimy zachować tzw. spadki w zakresie 1-3 % .Prace przy deskach tarasowych systemu LiderWood można wykonać w podobny sposób jak przy tarasowych deskach drewnianych. Do prawidłowego montażu niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi( sznury wytyczające, poziomice, kątownik mierniczy, młotek stalowy oraz gumowy, wkrętaki ręczne lub wkrętarki mechaniczne, wiertarka, piła ręczna lub mechaniczna. Do cięcia zalecane jest stosowanie brzeszczotów z drobnymi zębami, albo mechanicznej piły tarczowej do PVC, Aluminium lub Płyt wiórowych-najlepiej gdy tarcze mają widiowe ostrza o gęstości ok. 50-60szt.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do montażu systemu desek tarasowych powinno być w miarę gładkie i stabilne. W przypadku podłoża nieprzepuszczalnego należy uwzględnić odpowiedni spadek (minimum 1 cm na 2 mb) w celu ułatwienia odpływu wody. Taras może być również zamocowany na ruszcie stalowym lub drewnianym zaprojektowanym do przenoszenia odpowiednich obciążeń. Nie dopuszcza się montażu legarów bezpośrednio na podłożu gruntowym lub trawiastym, w takim przypadku należy zastosować podbudowy np. z bloczków betonowych o dużych powierzchniach przylegania , a teren taki winien być odpowiednio przygotowany i zawibrowany mechaniczną ubijarką . Aby zapobiec porostom roślin pod konstrukcją należy zastosować geowłókninę.

Montaż legarów:

Standardowy montaż tarasu na podłożu trwałym wykonujemy na legarach systemowych umieszczonych w odstępach max co 25cm dla deski o grubości 21mm i max 35cm dla deski o grubości 25mm przy zachowaniu odstępu od ścian i innych elementów 10-15 mm (uzależnione od temperatury panującej podczas montażu). Na podłożu nieprzepuszczalnym legary powinny być ułożone w taki sposób, aby zapewnić odpływ wody między legarami. Legary należy przytwierdzić do podłoża w odpowiedni sposób (w zależności od materiału konstrukcji i podłoża) kołkami rozporowymi 6 x 80 mm, kotwami albo wkrętami. Każdy legar musi być przymocowany do podłoża – zalecamy co 60 cm. W przypadku montażu na gruncie gdzie bezpośrednie przytwierdzenie legara nie jest możliwe, legary można montować np. do bloczków betonowych, które mogą być osadzone w piasku lub żwirze stosując się do powyższych zaleceń. W przypadku powierzchni izolowanych w celu obciążenia legara można zastosować metodę jak powyżej układając bloczek betonowy bezpośrednio na izolacji lub  wykonać niewielkie wylewki z betonu wtapiając w nie element mocujący legary(np. stalowy pręt)

UWAGA:

W przypadku montażu tarasu na konstrukcji legary systemowe muszą mieć podparcie w odstępach max co 25cm dla deski o grubości 21mm i max co 35cm dla deski o grubości 25mm przy zachowaniu odstępu od ścian i innych elementów,  muszą być trwale połączone z konstrukcją. W przypadku użycia wsporników czy stóp poziomujących max odstęp między nimi nie może przekraczać 35cm i konieczne jest ich trwałe połączenie z legarem. Dodatkowo taka konstrukcja musi być dociążona co najmniej w kilku miejscach w zależności od wielkości konstrukcji – zalecane co 60cm. Bezwzględnie zaleca się obciążenia na początku i na końcu legara. Można to wykonać przy pomocy np. bloczka betonowego połączonego z legarem za pomocą listwy stalowej przykręcanej odpowiednimi śrubami czy kołkami montażowymi. W nietypowych przypadkach legar systemowy można zastąpić elementami ze stali, grubego drewna lub aluminium. Nośność tych elementów musi uwzględniać dodatkowy ciężar podłogi i być zgodna z przepisami budowlanymi.

 

Montaż desek:

Deski układamy przy zastosowaniu klipsów montażowych, które zachowują standardowe odstępy (4-5 mm) między układanymi deskami celem utrzymania stałej dylatacji oraz łatwiejszego odpływu wody. Klipsy WPC nie są elementami dylatacyjnymi, w przypadku zastosowania klipsów WPC należy zachować dodatkowy luz ok 1mm między deską a stopką klipsa. Deski układamy prostopadle w stosunku do legarów i jeśli to możliwe wzdłuż spadku podłoża. Deski mocujemy za pomocą klipsów przykręcanych do legarów wkrętami dołączonymi do zestawu. Łączenie desek na długości należy wykonywać na przemian w formie tzw. cegiełki. Należy pamiętać, aby krańce desek spoczywały na legarach, a w przypadku łączenia wzdłużnego musi być również zachowany odstęp dylatacyjny ok.5-20mm w zależności od długości zastosowanych desek oraz każda deska powinna mieć swoje podparcie na osobnym legarze. Docinając deski na długość należy zachować staranność i dokładność , a w przypadku gdy konieczne jest wyrównanie obrzeży tarasu możemy to wykonać za pomocą piły mechanicznej zwanej zagłębiarką lub innym urządzeniem o podobnym działaniu. W celu maskowania brzegów desek można zastosować zaślepki profili desek natomiast w celu zamaskowania brzegów wraz z legarami stosujemy płaską lub kątową listwą wykończeniową. Do zabezpieczenia zaślepek zaleca się stosowanie mrozoodpornego silikonu dekarskiego.

Podczas montażu elementów kompozytowych zawsze należy zwracać uwagę na ich kurczliwość i rozszerzalność w zależności od warunków atmosferycznych ponieważ kompozyt WPC zachowuje podobne właściwości do naturalnego drewna.

UWAGA:

W przypadku gdy taras jest przeznaczony dla użyteczności publicznej należy stosować deski o podwyższonej wytrzymałości o grubości 25mm i bezwzględnie przestrzegać sposobu montażu konstrukcji legarowej.(patrz: montaż legarów).

 

Przechowywanie i utrzymanie:

Systemy WPC należy składować w miejscach zapewniających stabilne i równe składowanie w celu uniknięcia deformacji. WPC LiderWood nie powinny być składowane na zewnątrz. Składowany materiał przed montażem należy zabezpieczyć przed opadami i nasłonecznieniem, aby zachować jednolitą barwę. Ze względu na zawartość naturalnych włókien drewnianych nasycenie kolorów zmienia się po wystawieniu na działanie słońca i wilgoci i stabilizuje się po okresie 6 do 8 tygodni. Kompozyt nie wymaga szczególnej konserwacji, olejowania czy malowania co nie oznacza , że nie należy o niego dbać tak jak o każdy element w naszym domu. Elementy WPC można czyścić za pomocą ogólnie dostępnych środków czyszczących ( wyłączając środki żrące)  lub wodą pod wysokim ciśnieniem (maksymalnie do 60 barów). Na rynku są również ogólnodostępne środki renowacyjne do WPC, które według producentów poprawiają ich właściwości  jednak za ich stosowanie i efekty Firma LiderWood nie odpowiada.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASZE PRODUKTY SPEŁNIAJĄ PAŃSTWA OCZEKIWANIA , ŻYCZYMY DŁUGOTRWAŁEGO BEZPROBLEMOWEGO UŻYTKOWANIA I ZADOWOLENIA Z PRODUKTÓW LIDERWOOD

Każdy Klient przy zakupie naszych produktów otrzymuje kompletną dokumentację:

Faktura lub paragon
Karta gwarancyjna
+ na życzenie:
Instrukcja montażu
Certyfikat CE nr.ETL 0050120525568k
Certyfikat FSC nr. BV-COC-116424
Atest Higieniczny nr. 215/322/231/2016

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi dotyczących warunków gwarancji. Większość firm oferujących podobne produkty wykorzystuje jako główne hasło długoletniej gwarancji nawet do 25lat choć sam produkt WPC istnieje na rynku nieco ponad 10 lat. Oczywiście nasze produkty również objęte są przedłużoną gwarancją, ale dotyczy ona odporności na insekty, grzyby i pleśnie.
A= [cm]
B= [cm]

Powierzchnia [m2]

Obwód [m]

Długość deski [mb]

Legar [mb]

Klipsy [sztuk]

Opaska maskująca [mb]

2

/* */